Logotype for print

Inträffade skador för hushåll och företag

Totalt inträffade mer än 1 miljon skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företags- och fastighetsförsäkring under 2019. För dessa skador utbetalades sammanlagt 18,4 miljarder kronor från försäkringsföretagen. Den värdemässigt största skadan för hushållen var vattenskador i bostaden eller fritidshuset. För företagen var den värdemässigt största skadan orsakad av brand eller åska.

Antal skador inom hushåll och företag varierar över åren. Mellan 2010 och 2019 har antalet skador ökat med 21 procent. De utbetalda försäkringsersättningarna har under samma period ökat från 16,7 miljarder kronor 2010 till 18,4 miljarder kronor 2019. Det motsvarar en genomsnittlig årlig förändringstakt om cirka 1,1 procent. Om hänsyn tas till inflationen så ligger ersättningarna under 2019 på ungefär samma nivå som ersättningarna under 2010.

Anm.: Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret. Uppgifter i 2010 års priser är deflaterade med KPIF.

Den vanligaste anledningen till att ett hushåll får utbetalning från hemförsäkringen var, under 2019, en så kallad allriskskada, vilket täcks av en allriskförsäkring. En sådan försäkring, som ofta ingår i hemförsäkringen, gäller när försäkringstagaren råkat ut för en plötslig och oförutsedd oturshändelse. Den försäkrade kanske tappar kameran i marken vid resa eller glömmer mobilen på bussen. Under 2019 inträffade nästan 373 000 allriskskador, vilket motsvarar drygt 40 procent av samtliga skador inom hushåll. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt drygt 1 miljard kronor i skadebelopp.

De värdemässigt största skadorna för hushållen var dock vattenskador, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till drygt 2,7 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadebeloppen uppgick till nästan 2 miljarder kronor.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Den vanligaste anledningen till att ett företag får utbetalning från företags- och fastighetsförsäkringen var, under 2019, en skada inom ansvars- och rättsskydd. Försäkringsutbetalningen används för att betala kostnader om en individ eller ett företag blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen eller företaget har orsakat. Under året inträffade nästan 19 000 sådana skador i företag och dess fastigheter, vilket motsvarar nästan 20 procent av samtliga skador i företag. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt nästan 1,2 miljarder kronor i skadebelopp.

De värdemässigt största skadorna för företagen var dock skador orsakade av brand eller åska, för vilka skadebeloppen sammanlagt uppgick till knappt 4,1 miljarder kronor.

Anm.: Ansvars- och rättsskydd kan betala kostnader om en individ blir skadeståndsskyldig eller för ett juridiskt ombud vid rättstvist. Det kan gälla både sak- och personskada som individen har orsakat. Skadebeloppen avser utbetalda belopp t.o.m. april det efterföljande räkenskapsåret.

Har du frågor om Statistiken?

Mejla dina frågor till
statistik@insurancesweden.se
Statistikens innehåll

Svensk Försäkring samlar in statistik för hem-, villahem-, fritidshus-, separat båt-, företags- och fastighetsförsäkringar från sina medlemsföretag. Per kvartal samlas det in antal anmälda skador under det givna kvartalet. Per år samlas det in bestånd där skador som inte lett till utbetalningar är exkluderade, tillsammans med uppgifter om utbetalningar, antal försäkringar, intjänade premier, driftskostnader och intjänade premier.